Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

English
Ελληνικά

Παγκύπριος Διαγωνισμός Σύνθεσης έργων για Κιθάρα

Δέστε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού 2009.

Όροι και κανονισμοί (pdf)

Δήλωση Συμμετοχής (pdf)

Προκύρηξη

1.Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας Κύπρου (EGTA-Κύπρου) σε συνεργασία με το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών προκυρήσσει Παγκύπριο Διαγωνισμό Σύνθεσης Έργων για Κιθάρα.

Σκοποί

2.Σκοποί του Διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση της κυπριακής δημιουργίας διδακτικού ρεπερτορίου για κιθάρα και

3.Η επιλογή των υποχρεωτικών κομματιών του διαγωνισμού για νεαρούς κιθαρίστες EGTA με αξιοκρατικές διαδικασίες.

Συμμετοχή

4.Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε Κύπριος ή μόνιμος κάτοικος Κύπρου, οποιασδήποτε ηλικίας, φύλου, εθνικότητας.

5.Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει για συμμετοχή όσα έργα επιθυμεί, για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες.

6.Για να συμμετέχει, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποστείλει στην Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) του Διαγωνισμού στη διεύθυνση Τ.Θ. 56501, 3307 Λεμεσός, Κύπρος σε κλειστό φάκελλο με την ένδειξη “Για το Διαγωνισμό Σύνθεσης” τα ακόλουθα:

 • Ένα αντίγραφο του έργου, με το οποίο συμμετέχει, τυπωμένο σε φύλλο χαρτιού Α4 ως εξής: α) Στη μπροστινή όψη: τον τίτλο, την κατηγορία και το έργο (τις νότες), ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ένδειξη της ταυτότητας του διαγωνιζομένου. β) Στην πίσω όψη: το όνομα του διαγωνιζομένου.
 • Συμπληρωμένη και υπογραμμένη τη Δήλωση Συμμετοχής.
 • Την απόδειξη πληρωμής στον EGTA-Κύπρου του ποσού των 15 Ευρώ για κάθε έργο, το οποίο υποβάλλει για συμμετοχή.

7.Η προθεσμία για υποβολή των συμμετοχών λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2009.

8.Το υλικό που θα σταλεί στην ΟΕ δεν θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους.

9.Μη τήρηση των όρων/κανονισμών συμμετοχής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία του διαγωνιζόμενου να συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Δήλωση Συμμετοχής

10.Η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να περιέχει: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, E-mail, σύντομο βιογραφικό (5-10 γραμμές), τη δήλωση “Εγώ, ο υποφαινόμενος, επιτρέπω στον EGTA-Κύπρου την έκδοση του/των έργου/ων μου (τίτλος/οι)", δήλωση τυχόν συμφωνιών με άλλους εκδοτικούς οίκους, τη δήλωση “Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους/κανονισμούς του διαγωνισμού”, ημερομηνία και υπογραφή.

Κατηγορίες

11.Κάθε έργο πρέπει να υποβάλλεται για συμμετοχή σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α: κομμάτι για κιθάρα σόλο, κατάλληλο για μαθητές του πρώτου ή δεύτερου έτους (προκαταρτική τάξη, Grade 1).
 • Κατηγορία Β: κομμάτι για κιθάρα σόλο, κατάλληλο για μαθητές του τρίτου, τέταρτου ή πέμπτου έτους (κατωτέρα τάξη, Grade 2-4).
 • Κατηγορία Γ: κομμάτι για κιθάρα σόλο, κατάλληλο για μαθητές του έκτου ή έβδομου έτους (μέση τάξη, Grade 5-6).
 • Κατηγορία Δ: κομμάτι για ντουέττο “μαθητής-δάσκαλος” στο οποίο το μέρος του μαθητή να είναι κατάλληλο για μαθητές του πρώτου ή δεύτερου έτους (προκαταρτική τάξη, Grade 1).
 • Κατηγορία Ε: κομμάτι για σύνολο κιθάρων (ντουέττο, τρίο ή κουαρτέττο) για μαθητές όλων των επιπέδων.

Κριτήρια

12.Τα υποβληθέντα έργα θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν στα ακόλουθα:

 • Καταλληλότητα του έργου για την κατηγορία στην οποία υποβάλλεται 20%
 • Πρωτοτυπία 20%
 • Παιδαγωγική αξία 30%
 • Αξία σύνθεσης (μορφή, ρυθμός, μελωδία, αρμονία, κτλ.) 30%

Κριτική Επιτροπή (ΚΕ)

13.Η Κριτική Επιτροπή (ΚΕ)του διαγωνισμού θα αποτελείται από δασκάλους κιθάρας, κιθαρίστες και συνθέτες αναγνωρισμένου κύρους. Τα μέλη θα είναι μη Κύπριοι στην πλειοψηφία τους.

14.Κάθε μέλος της ΚΕ θα παραλάβει ένα φάκελλο με την μπροστινή όψη όλων των έργων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

15.Αφού αξιολογήσει και βαθμολογήσει τα έργα, κάθε μέλος της ΚΕ θα στείλει πίσω στην ΟΕ τις αναλυτικές βαθμολογίες. Η ΟΕ θα συγκεντρώσει όλες τις βαθμολογίες και εξάγει τα αποτελέσματα.

16.Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξαγωγής των αποτελεσμάτων.

Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ)

17.Η Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) θα είναι τριμελής και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συγκέντρωση των συμμετοχών και έλεγχο της ορθότητας τους
 • Αντιγραφή της μπροστινής όψης όλων των έργων και αποστολή της σε όλα τα μέλη της ΚΕ για αξιολόγηση
 • Συγκέντρωση της βαθμολογίας
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων με τη χρήση αριθμητικών πράξεων πάνω στις βαθμολογίες
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • Η ΟΕ δε θα δώσει σε οποιονδήποτε πληροφορίες για την ταυτότητα των διαγωνιζομένων πριν τη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγής των αποτελεσμάτων.

Βραβεία

18.Διπλώματα για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο κάθε κατηγορίας.

19.Επαίνοι για τίς συμμετοχές που εξασφάλισαν ψηλή βαθμολογία, αλλά δε βραβεύθηκαν.

20.Ο καθορισμός ως υποχρεωτικό κομμάτι (set piece) στους διαγωνισμούς κιθάρας που οργανώνει ο EGTA-Κύπρου κάποιων από τα βραβευθέντα έργα.

21.Τα έργα που θα συγκεντρώσουν πάνω από το 50% της βαθμολογίας θα συμμετέχουν σε έκδοση διδακτικού ρεπερτορίου για κιθάρα, που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο EGTA-Κύπρου. Κάθε διαγωνιζόμενος θα δικαιούται ένα δωρεάν αντίτυπο της έκδοσης για κάθε έργο με το οποίο συμμετέχει.